گستره فعالیت ها

گستره فعالیت ها

انواع مخازن ذخیره

تحت فشار ، مخازن ذخیره سقف ثابت و متحرک ، مخازن ذخیره مرتفع

h1

اسکلت های فولادی صنعتی و سوله

ساخت انواع اسکلت های فولادی صنعتی و سوله و احداث کارخانجات صنعتی

h1

سازه های فلزی پیچ و مهره ای و جوشی

ساخت ساختمانهای اداری ، تجاری ، برج های مرتفع و شهرک سازی

h1

پل و روگذرهای فلزی

ساخت انواع پل و روگذرهای فلزی

h1

جایگاه سوخت

ساخت انواع جایگاههای سوخت

h1