برنامه ریزی و تولیذ

برنامه ریزی و تولید

در این واحد متناسب با حجم پروژه و مدت زمان اجرا و نصب پروژه که در قرار داد ذکر گردیده نسبت به تهیه برنامه زمانبندی اقدام می شود میزان خرید مواد اولیه مورد نیاز و کنترل آن با موجودی انبار و سفارش جهت خرید ، یکی از وظایف این قسمت می باشد انواع فعالیت های موجود در ساخت و نصب یک پروژه ، میزان پیشرفت پروژه نسبت به برنامه زمان بندی تهیه شده با استفاده از نرم افزار های مخصوص برنامه ریزی مانند M.S.P ، زمان بندی ، کنترل و مورد بررسی قرار می گیرند . ساعت کار هر یک از واحد های تولید ، تعداد و ساعات کار پرسنل تولید ، تخصیص ظرفیت های تجهیزاتی تولید و زمان شروع و پایان پروژه ها در این قسمت تهیه و به مدیران هر یک از قسمت ها و مدیران ارشد ارائه می گردد . در این واحد کنترل پیشرفت پروژه نسبت به برنامه زمانی ارائه شده به صورت واقعی صورت پذیرفته و چنانچه انحرافی در اجر و نصب پروژه نسبت به برنامه ارائه شده وجود داشته باشد ، به سریع ترین و بهترین نحو ممکن سازماندهی شده و پروژه در مسیر واقعی خود از نظر کیفیت و زمان بندی قرار میگیرد .