واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

در این واحد جهت ارتقای اهداف کیفی مجموعه وهماهنگ نمودن مدیریت کیفیت با استانداردها ی بین المللی با بهره گیری از پرسنل مجرب و کارشناسان ماهر و با تجربه که دارای تاییدیه های فنی تست های غیر مخرب جوش(NDT) و کارشناسان مجرب LEVEL II ,III بازرسی به کمک وسایل کنترلی کالیبره شده ( ابزارهای کنترل ابعا دی ، کنترل جوش ، کنترل آماده سازی و رنگ ) مطابقت محصول با مشحصات فنی ، طی سلسله مراتبی مورد بررسی قرار می گیرد که عبارت است از:

  1. تهیه مستندات مربوط به کنترل کیفیت ( WPS ,PQR , PROCEDURES )
  2. کنترل ابعاد واندازه های مواد اولیه (آهن آلات ) ورودی به کارخانه و کلیه مواد مصرفی جوشکاری ، رنگ و بلاستینگ
  3.  کنترل ابعادی قطعا ت بریده و ساخته شده ، بازرسی و تست جوشکاران ،رعایت موارد فنی مندرج در WPSونقشه کارگاهی
  4. کنترل کیفیت جوش و فرایندهای جوشکاری ، انجام کلیه تست های (NDT (VT, PT , UT , MT مطابق استانداردهای رایج ASME , AWS D1.1
  5. کنترل و بازرسی در خصوص تعیین کیفیت آماده سازی سطح قطعه و بازرسی رنگ آمیزی بر اساس استاندارد SSPC
  6. تهیه و تنظیم Packing List و کتابچه نهایی پروژه ( Final Book )