اطلاعات پروژه

دسته بندی:
پروژه: زعفرانیه
محل پروژه: تهران
وزن: ۶۰۰تن
زمان اتمام پروژه: ۱۳۹۶