اطلاعات پروژه

دسته بندی:
پروژه: زعفرانیه
محل پروژه: تهران
وزن: 600
زمان اتمام پروژه: ۱۳۹۷